Algemeen

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie in deze internetsite kan eventueel zonder enige voorafgaande verwittiging aangepast worden en mag niet gezien worden als een verbintenis vanwege de BVK.
De inhoud van de site, met inbegrip maar niet beperkt tot de merken, designs, logo's, teksten en beelden zijn eigendom van de BVK en zijn beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en de andere toepasbare wetgeving.
De inhoud van deze site mag in geen enkele vorm gereproduceerd worden door of in opdracht van een derde partij, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de BVK.
Met uitzondering van de beperkte toelating om bepaald materiaal uit deze website voor niet-commercieel of persoonlijk gebruik te downloaden en af te drukken, verstrekt geen enkele informatie van deze website het recht of een toelating voor het gebruik van materiaal dat eigendom is van de BVK.

Beperking van aansprakelijkheid

De BVK besteedt veel aandacht en zorg aan het opstellen van deze website en streeft ernaar dat alle informatie zo juist mogelijk is. De BVK voorziet echter geen enkele wettelijke of commerciële garantie voor de elementen en de technologie die in deze website beschreven worden.
De technologie wordt dus geleverd "as is" aan de partijen zonder enige garantie of waarborg, uitdrukkelijk of impliciet vermeld, met inbegrip van de handelswaarde en de geschiktheid voor een bepaald doel. De BVK is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of nuttigheid van enige informatie, product of beschreven procedure die op deze site opgenomen is.

Volgens de meest ruime interpretatie van de toepasbare wetgeving, zijn noch de BVK noch haar leden, directeurs, werknemers of agenten verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de technologie zoals beschreven op dezewebsite (met inbegrip maar niet beperkt tot de rechtstreekse, onrechtstreekse of toevallige schade, gevolgschade, boetes of winstderving).

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Onderhavige bepalingen zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting omtrent de interpretatie of het gebruik van deze website zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Privacy Policy

De BVK springt uiterst voorzichtig om met de persoonlijke gegevens die via haar website werden verzameld. Daarbij stelt de BVK alles in het werk om uw recht op privacy te garanderen.
De BVK respecteert de professionele deontologische code op het vlak van het gebruik van persoonlijke gegevens.

Verzameling en behandeling van persoonlijke gegevens

Als u de internetsite van de BVK bezoekt, kan het soms nodig zijn persoonsgegevens te verzamelen, zoals bij online inschrijving of het inloggen op sommige rubrieken.
De registratie van uw gegevens is nodig om u bij een volgend bezoek aan onze site te kunnen identificeren.

Gebruik van cookies

Een "cookie" is een klein bestandje dat wordt verstuurd door een internetserver en opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Dit bestandje bevat informatie over uw bezoek aan een bepaalde internetsite.

Het enige doel van die cookies is om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek aan onze site. Cookies worden in geen geval gebruikt voor commerciële of direct marketing acties.

Als u dat wilt, kunt u uw browser zo instellen dat cookies geweigerd worden.

Uw gegevens en uw rechten

Volgens de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u het recht op inzage en verbetering van uw persoonsgegevens. U kunt zich bovendien kosteloos verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor commerciële of promotionele doeleinden. Als u deze rechten wilt uitoefenen, dient u een brief (met daarbij een fotokopie van uw identiteitskaart) te sturen naar :

BVK
Aarlenstraat, 82
1040 Brussel

Alle bijkomende informatie kan bekomen worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Kredietgids